औरा सेफ ह्यान्ड स्यानीटाइजर

75 मि. ली.

मात्र ५ सेकेन्डमा मार्छ ९९.९% कीटाणुहरूलाई। तुरुन्तै दिन्छ सुरक्षा ।